Griechische Lieder

zusammengestellt und übersetzt von Thede Kahl

Lieder-Register der griechischen Lieder

Amärandos ..................................       29

Anewika sta 'Agrafa ....................       30

Annüla ..........................................        31

Apöxenontöpo ...............................      32

As pan na idhün ............................     34

Charalämbis..................................      37

Dhimitrüla mu................................      38

Eche ja kaimene közme ...............    40

Ejiötissa .......................................        42

Enas Altös ....................................       44

Erinäki ..........................................        46

Eximolöjjsi ....................................       48

l mäna mu me dherni..................      52

Ikariötikos ....................................        50

Itjä ..................................................       54

Jatrös ...........................................        56

Jerakfna ......................................         57

Kälanda Christujennon Athinaikä  58

Kälanda Dhodhekanfson ..............   60

Kälanda Eptanfson ......................      61

Kälanda Protochronjäs Athinaikä .  62

Karagüna .....................................        64

Karäwi ap' ti Chiö ........................       66

KätostuWältu ................................      68

KiräWangeljö .............................         70

Kleftikizoi .......................................       72

Kondüla Lemonjä........................       74

Kötsari.........................................         75

Lemonäki mirodhäto ..................      76

Makedhonfa xakusti ...................       78

Malämo .......................................         80

Maräthike kitrolemonjä ...............      82

Mätja san ke ta dhikä su .............      83

Mawridherüla mu ........................       84

M'ekapses jitonissa ...................        86

Melachrino mu ............................        88

Me tu Majü tis mirodhjes .............      92

Menüsis ...............................     90

Mirolöi ................................        94

Mja woskopüla agäpisa ....     96

Mu parigile t' aidhöni ...........   98

Na chamilönan ta wunä ..... 100

Nikolös .................................. 102

Orea pun i Zäkinthos .......... 104

Päno se psili rachüla .......... 106

Papäki .................................... 108

Pedhjätis Samarfnas .......... 110

Pera stus pera kämbus ..... 112

Perdhika ................................ 114

Pötes tha kämi xasterjä ...... 116

Psilästin Kostiläta ................ 118

Röwas .................................... 121

Rusülena Kastorjäs ............ 122

Samiötissa ............................ 124

Sarända pallikärja ................ 126

Se oreo periwöli ................... 128

Sgure wasilike mu ............... 130

Sgurös wasilikös ................. 132

Sigä tin ämaxa ...................... 134

Sinnefjase stom Bärnasso  136

StaSälona .............................. 138

Sultänam' Sufliotüdham' ..... 140

Tha päro mja psaröwarka .. 146

Thälassa babesa.................. 142

Thalassäkimu ....................... 144

Tris adherfädhes .................. 148

Tsakönikos ............................ 150

Turkjä ...................................... 152

Wasilikös tha j in o ............... 154

Wlächa .................................... 156

Woskopüla.............................. 158

Xanthüla.................................. .160

Xekinäi mja psaropüla ........ 162

Xene san thes na pandrefthis164

zurück zur Seite texte3

Liedanfangs-Register

Ach! ja dhe-, kale ja dhe ..........................  29

'Aide kände pe- ........................................   64

Afti me i imera ..........................................   60

Aftös o közmos In* Turkjä ...................... 152

Anewika sta 'Agrafa ................................   30

Apö tim börta su pernö orea Ejiötissa . 42

Apö tim börta su pernö, Eri Erinäki mu  46

Apö xenon töpo ........................................  32

Archiminjä kj archichronjä .....................   62

As pan na idhün ..................................... .  34

Dhe borö manülam' dhe borö

Dhimitrüla mu, thel'apöpse ..................   56

na methfso...............................................   38

Dhö se tut'ti jitonjä .................................. 114

Eche ja kaimene közme ........................   40

Ela wre CharalämbJ ...............................   37

Ena karäwi apö ti Chiö ...........................   66

Ena nerö, kirä Wangeljö ........................   70

Enas, more n' enas .................................  44

Esfs pedhjä more kleftöpula ..................110

l mäna mu me dherni, kale mu ke ponö 52

Itjä, Itjä, Mos-choitjä .................................   54

Kalfn esperan ärchondes ......................   58

Kaiin isperan ärchondes ........................  61

Käto stu Wä-, lei käto stu Wä-,................. 68

ki stun apän' ton machalä, Sultänam'. .140

Kfnise i Jerakina ......................................   57

Kj am bas, Malä-, Malämo mu ................ 80

Kötsari, Kötsari .........................................  75

Le-, more lemonäki mirodhäto .............   76

M' ekapses, more m' ekapses ...............  86

Makedhonia xakusti,

tu Alexändhru i chöra ................................. 78

Mäna, kale mäna ..................................... 132

Maräthike kitrolemonjä,

maräthike t' achiläki mu ..........................   82

Mätja san ke ta dhikä su .........................   83

Mawri, more pikri in' i zoi pu känume ...   72

Me tu Majü tis mirodhjes ........................   92

Melanchrinö, melachrinö mu .................   88

Mja woskopüla agäpisa .........................   96

More kondü-, more kondüla lemonjä....   74

Mu pari-, to chaidhemeno mu ................   98

Na chamilö, na chamilönan ta wunä .... 100

O Menüsis, o Birbilis

kj o Mechmed Agäs ..................................   90

O Röwas exekinise .................................. 121

Ore papäki mu, kale papi........................ 108

Ore, sinnefjase, ne .................................. 136

Orea pun i Zäkinthos ............................... 104

Pä-, more päno se psili rachüla ........... 106

Pera se kino to wunö wre Nikolö .......... 102

Pera stu chorjü ti wrisi .............................  50

Pera stus pera kämbus .......................... 112

Pinilöpi Karanä, pja tha

känis petherä? .......................................... 122

Pötes tha kä-, pötes tha kämi xasterjä . 116

Psilä stin Kostiläta woskün ta pröwata  118

Samiötissa, Samiötissa ..........................124

Sarända me-, sarända meres perpatö .  48

Sarända pallikärja apö ti Le-................... 126

Se ore-, mäwra glarä mu mätja ............. 128

Sgure wasilike mu ke madzuräna mu.. 130

Sigä, kale mu sigä ................................... 134

Sta Sälona sfäzun arnjä .......................... 138

Stin kendimeni su podhjä,

mor'Wlächa ................................................ 156

Sto wunö mja woskopüla

ewoske t'arnjä ........................................... 158

Süpamäna, kaum' mäna ........................ 150

T' aküs, Mawri-, Mawridheri ....................   84

Tha päro mja psaröwarka to morö mu. 146

Thälassa pu ö-

thälassa pu öla ta nerä ........................... 142

Thälassa, thälassa, thusthalassinüs .. 144

Tin idha tin gzanthüla .............................. 160

Tria pedhjä, tria pedhjä woliötika ..........   31

Tris adherfadhes imaste ........................ 148

Wasilikösthajino ....................................... 154

Worjäs wuizi, Thäno mu ..........................   94

Xekinäi mja psaropüla ............................ 162

Xene san thes na pandrefthis ................ 164

Zur Herkunftsseite